Operator systemu

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W nowym systemie odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych odbierane są przez operatora systemu – MPGK Sp. z o.o. , który został wyłoniony w drodze przetargu ogłaszanego przez gminę. Dlatego też,  po 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mogą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce przed 1 lipca 2013 r.), lecz są zobowiązani wnosić do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zapewni właścicielom objętym systemem odbiór wszystkich zgromadzonych odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie.

Właściciele nieruchomości mieszanych tj. w przypadku nieruchomości wykorzystywanych częściowo jako mieszkania i częściowo jako lokale usługowe lub handlowe:

  • dla części mieszkalnej - należy złożyć deklarację i wnosić opłatę
  • dla części niezamieszkałej – posiadać umowę o odbiór odpadów komunalnych.

 

W celu poprawy jakości świadczonych usług MPGK Sp. z o.o. uruchomiła Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym mieszkańcy mogą m.in. pobierać worki, kody kreskowe.

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)

EKOPUNKT

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard

tel. (91) 577 01 69

czynne:od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

oraz w soboty w godz. 8.00-14.00

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku