Pojemniki i worki

Każda nieruchomość musi być obowiązkowo wyposażona w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Stosuje się pojemniki zamykane, stalowe lub z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 60 dm3.

Wyposażając nieruchomość w pojemniki należy uwzględnić indywidualne potrzeby użytkowników oraz:

 1. średnią tygodniową ilość zmieszanych odpadów wytwarzaną w gospodarstwie domowym, przy założeniu, że średnia tygodniowa ilość zmieszanych odpadów przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 29 dm3 przy prowadzeniu selektywnej zbiórki „u źródła” oraz 58 dm3 przy braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
 2. liczbę osób korzystających z tych pojemników;
 3. częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników. 

 

Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych należy stosować:

 1. pojemniki stalowe, siatkowe lub z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 60 dm3;
 2. worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 80 dm3;
 3. worki na odpady remontowe o minimalnej pojemności 1m3;
 4. kontenery stalowe do gromadzenia gruzu i innych odpadów o minimalnej pojemności 5 m3

 

Pojemniki i worki na odpady będą przyporządkowane do danego właściciela nieruchomości poprzez umieszczenie na pojemnikach chipów RFID, a na workach do selektywnej zbiórki kodów kreskowych.

 

W zabudowie wielorodzinnej selektywnie zbierane odpadów „u źródła” w postaci papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych odbywa się w systemie pojemnikowym tj. z wykorzystaniem 3 sztuk pojemników, w kolorze:

 1. niebieskim – na odpady papieru i tektury;
 2. żółtym – na odpady metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 3. zielonym lub białym - na odpady szklane. 

 

W zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej obejmującej do czterech gospodarstw domowych lub w przypadku zabudowań do wysokości pierwszego piętra –w systemie workowym, z wykorzystaniem czterech sztuk worków w kolorze:

 1. żółtym o pojemności 120 dm- na odpady z metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 2. zielonym o pojemności 80 dm– na szkło. 
 3. niebieskim o pojemności 80 dm3  - na papier i makulaturę
 4. brązowym o pojemności 80 dm3 - na odpady zielone np. trawa, liście, drobne gałęzie

Do gromadzenia odpadów zielonych, dopuszcza się stosowanie worków w kolorze brązowym lub innym, o minimalnej pojemności 80 dm3

Właściciel nieruchomości rozmieszczając pojemniki powinien uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz możliwość dojazdu do tych pojemników.

W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do lokalizacji pojemników na terenie własnej nieruchomości, właściciel zobowiązany jest do ustawienia pojemników na innej, sąsiedniej nieruchomości, za zgodą tego właściciela i na zasadach z nim ustalonych. 

 

Właściciel nieruchomości jest również zobowiązany do utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym m. in. poprzez:

 1. gromadzenie odpadów w pojemnikach przeznaczonych dla danej frakcji odpadów;
 2. nieumieszczanie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów: śniegu, lodu oraz gorącego żużla i popiołu, a także odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż komunalne;
 3. zamykanie pojemników na odpady;
 4. zapobieganie rozpraszaniu zgromadzonych odpadów;
 5. zapewnienie stałej kontroli stanu technicznego i sanitarnego, konserwacji i naprawy pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, oczyszczanie i dezynfekowanie w miarę potrzeby, lecz co najmniej jeden raz w okresie od 1 listopada do 31 marca, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W celu poprawy jakości świadczonych usług uruchomiono Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym mieszkańcy mogą m.in. pobierać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów  oraz wymianę pojemnika.

 

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard Szczeciński

tel. (91) 577 01 69

czynne:od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00

oraz w soboty w godz. 9.00-12.00

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku