Utrzymanie szaletów publicznych w obiektach Gminy – Miasto Stargard w latach 2019-2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

ZAŁĄCZNIK1 DO SIWZ

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku